top of page
48243161_10217382009119661_1343734901429

WELCOME TO SINGFORJOY.PH

Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow

Post: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Post: Blog2_Post
Search

Moawit Akog mga Pagdayeg Kanimo

“Busa dili ako magpakahilom; moawit akog mga pagdayeg kanimo. Ginoo nga akong Dios, pasalamatan ko ikaw sa walay kataposan.”

‭‭Salmo‬ ‭30:12‬ ‭APSD‬‬

Psalm 30:12 KJV

[12] To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever.


Kon maayo na ang atong kahimtang, haom kaayo kita nga maghunahuna nga ingon niana kanunay. Kon atong makita ang atong kasaypanan, kini mahimong atong hunahunaon uban ang kaulaw sa atong unodnong kasegurohan isip atong kabuang.


Kon itago sa Dios ang iyang nawong, ang usa ka maayong tawo masamok, bisag walay laing katalagman nga modangat kaniya. Apan kon ang Dios, sa kaalam ug hustisya, motalikod kanato, kini mao ang labing dako nga kabuang kon kita motalikod gikan kaniya. Dili; magkat-on ta sa pag-ampo sa kangitngit.


Ang balaan nga Espiritu, nga mobalik ngadto sa Dios, magadayeg kaniya, magadayeg gihapon kaniya; apan ang mga pag-alagad sa balay sa Dios dili mahimo pinaagi sa abug; kini dili makadayeg kaniya; walay bisan usa niana nga lalang o nagabuhat diha sa lubnganan, kay kini mao ang yuta sa kahilum.


Kita mangayo ug matarung alang sa kinabuhi, sa diha nga kita mobuhat aron kita mabuhi sa pagdayeg kaniya. Sa gitakdang panahon giluwas sa Diyos ang salmista gikan sa iyang mga kasamok. Ang atong dila mao ang atong himaya, ug dili labaw pa kay sa gigamit sa pagdayeg sa Dios. Siya molahutay hangtud sa katapusan diha sa pagdayeg, naglaum nga sa dili madugay mahiadto na siya diin kini mao ang walay katapusan nga buhat.


Apan himoa nga ang tanan magbantay sa kalibutanon nga seguridad. Dili ang panggawas nga kauswagan, o ang kalinaw sa sulod, dinhi, sigurado ug malungtaron. Ang Ginoo, sa iyang pabor, nagbutang sa kasigurohan sa magtotoo nga malig-on sama sa halalum nga gamut nga mga bukid, apan kinahanglan siya magdahum nga makasugat sa mga pagtintal ug mga kasakitan.


Sa diha nga kita motubo nga walay pagtagad, kita mahulog ngadto sa sala, ang Ginoo motago sa iyang nawong, ang atong mga kaharuhayan mohuyang, ug ang mga kasamok moatake kanato.


Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! O my soul, praise him, for he is your health and salvation! Come, all who hear; now to his temple draw near, join me in glad adoration.

Praise to the Lord, above all things so wondrously reigning; sheltering you under his wings, and so gently sustaining! Have you not seen all that is needful has been sent by his gracious ordaining?

Praise to the Lord, who will prosper your work and defend you; surely his goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriends you.

Praise to the Lord! O let all that is in me adore him! All that has life and breath, come now with praises before him. Let the Amen sound from his people again; gladly forever adore him.


Praise to the Lord, the Almighty Author: Joachim Neander (1680); Translator: Catherine Winkworth (1863) Tune: LOBE DEN HERREN2 views0 comments

Recent Posts

See All