top of page
48243161_10217382009119661_1343734901429

WELCOME TO SINGFORJOY.PH

Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow

Post: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Post: Blog2_Post
Search

Pagpuri ay Maganda sa Ganang Matuwid

“Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid.”

‭‭MGA AWIT‬ ‭33:1‬ ‭ABTAG‬‬

Psalm 33:1 KJV

[1] Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

Marami sa Mga Awit ay sumisigaw sa Diyos para sa tulong at lakas sa gitna ng mga kahirapan ngunit napakarami sa mga Awit na ito ay nagpapahayag din ng pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alala sa katuwiran at katarungan ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-alala sa awa at lakas na Kanyang ipinakita noong unang panahon at sa pamamagitan ng pagsasaya sa ang katotohanan ng Salita ng Diyos at ang mga kaluwalhatian ng Kanyang dakilang kamahalan.


Madalas nating makita na sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap ay itinaas ng mga Salmista ang kanilang mga tinig sa mga himno ng pasasalamat at papuri - tumatawag sa mga matuwid na magsaya sa Panginoon, magsaya sa Diyos ng kanilang Pagliligtas at umawit sa Panginoon nang may kasamang mapagpasalamat na puso... para sa papuri, pagsamba at pasasalamat mula sa lalaki o babae na nagmamahal sa Panginoon, ay maganda at kapaki-pakinabang.


Ang tema ng pagsasaya sa Panginoon at pag-awit ng papuri sa Kanyang pangalan nang may pusong nagpapasalamat ay isang hibla na humahabi sa buong Banal na Kasulatan sapagkat walang kahirapan na makakalaban sa pusong nalulugod sa Panginoon at walang kahirapan na maaaring madaig ang taong puno ng papuri, para sa ating Diyos.


Tayo ay ipinahayag na matuwid sa paningin ng Diyos dahil tayo ay nagtiwala sa bugtong na Anak ng Diyos. Kaya't tayo ay magalak sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa Diyos ng ating kaligtasan sapagkat ito ay maganda at kapaki-pakinabang at nararapat na purihin natin ang Kanyang pangalan.


Holy God, we praise thy name. God of all, we bow before thee. All on earth your scepter claim; all in heav’n above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign.

Hark, the loud celestial hymn, angel choirs above are raising. Cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heav’ns with sweet accord: Holy, holy, holy Lord.

Lo! the apostolic train join thy sacred name to hallow. Prophets swell the glad refrain, and the blessed martyrs follow, and, from morn till set of sun, through the church the song goes on.

Holy Author, Holy Word, Holy Spirit, three we name thee; still, one holy voice is heard: undivided God, we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery.


Holy God, We Praise Thy Name Author (attributed to): Ignace Franz; Translator: Clarence A. Walworth Tune: GROSSER GOTT (11171)

3 views0 comments

Recent Posts

See All